Grunnundersøkelser innenfor ring 3

 

Iht. til Forurensningsforskriften kap.2 skal det ved bygge- og gravearbeider i grunn hvor det er mistanke om forurensninger i grunnen utføres miljøteknisk grunnundersøkelse (1).

 

Ut fra aktsomhetskartet for forurenset grunn i Oslo, som er laget ut i fra historisk informasjon og boreprøver, er området innenfor ring 3 definert som byjord (2). Her er det grunn til å tro at grunnen er forurenset. Dette på grunn av at sentrumsområder har lang historie med bygging, branner, industri, omdisponering av jord, avfall og mer.

 

Skal du grave innenfor ring 3 må du derfor undersøke og kartlegge grunnen før arbeidet kan starte. R3 Entreprenør tilbyr alle tjenester innen miljøteknisk grunnundersøkelse (inkludert historisk kartlegging og prøvetaking av jord) og utarbeider tiltaksplan.

 Dette gjelder uavhengig av om gravingen er søknadspliktig eller ikke.

  

Kontakt oss for et uforpliktende tilbud eller befaring:

 

Hilde Hammer:

E: hilde@r3.no

M: (+47) 984 88 291

 

Said Moqim Bani Hashem:
E: 
said@r3.no 
M: (+47) 95082879

 

Les mer om grunnundersøkelsre her

 

 

Aktsomhetskart for forurenset grunn Oslo:

Bilde- blogginnlegg bykart.JPG

 

 

 

Ref:

 

1.       Lovdata. Kapittel 2. Opprydding i forurenset grunn ved bygge- og gravearbeider

 

2.       NGU. Rapport 2009.056 – Aktsomhetskart for forurenset grunn i Oslo – Bestemmelse av byjordsområde og naturlig bakgrunn basert på boreprøver.

 

 

Kontaktskjema